Jaarverslagen 2015 tot 2018

EEN WOORD VAN DANK…

2018 zit er weer op. De jaren vliegen voorbij en er is zoveel wat we willen realiseren binnen onze stichting.

De laatste vier jaren waren ons de jaren van de bevestiging en groei. Dit is het bewijs dat onze stichting een echte ‘raison d’être’ heeft en dat ze meer en meer bekend geraakt bij het bredere publiek.

De bevestiging van onze stichting uit zich in de erkenning als ‘Stichting van Openbaar Nut’ met toelating tot het uitreiken van fiscale attesten, die werd verlengd tot eind 2018. Ik wil daarvoor niet enkel het management van onze stichting danken, die er steeds op toeziet dat alle nodige dossiers transparant en volledig in orde zijn volgens de opgelegde criteria, maar ook de mensen van de auditerende diensten van de overheid, de FOD Financiën en de Vlaamse zorginspectie. Zij controleren niet enkel, maar treden ook steeds adviserend op om te helpen onze stichting nog beter uit te bouwen binnen het wettelijk kader.
Nogmaals mijn oprechte dank daarvoor.

Zoals reeds aangehaald waren het ook jaren van groei. Niet enkel het management breidde uit, waardoor de dagelijkse werking een stuk efficiënter werd, vele handen maken trouwens licht werk, maar er ontstond nu voor het eerst een gestructureerde en succesvolle vrijwilligerswerking. Het zijn deze mensen die door hun onvoorwaardelijk enthousiasme en hun onbaatzuchtige inzet het kloppend hart van de stichting zijn, samen met de Raad van Bestuur en het management, en ervoor zorgen dat alle initiatieven en evenementen succesvol verlopen. Voor hen ook mijn oprechte dank.

Zonder financiële middelen, geen realisatie van onze doelen. Deze zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. We houden ons er dan ook aan om al onze structurele sponsors, zowel financieel als ‘in kind’ te danken voor de steun die we ook dit jaar weer mochten ontvangen en hopen op een verdere toekomstige vruchtbare samenwerking.

Niet in het minst moeten we ons ook richten tot alle schenkers die opnieuw zeer gul waren voor onze stichting, evenals de privé-initiatieven waarvan de opbrengsten werden geschonken aan onze stichting. Ook naar hen gaat onze erkentelijkheid en dank uit. Zonder hen waren de sprongen die we vooruit hebben gemaakt, onmogelijk geweest.

Zoals u verder in de verslagen kunt lezen zijn er vele initiatieven die we bestendigen en uitbreiden, maar er staan tevens veel nieuwe projecten en initiatieven op stapel, sommige nog in testfase, anderen klaar voor uitvoering, die er zullen voor zorgen dat nog meer van onze doelen worden bereikt en nog grotere groepen mensen de nodige steun vinden binnen onze organisatie.

Ik hoop daarom stellig terug op jullie steun en vrijgevigheid te kunnen rekenen volgend jaar en de komende jaren.

Het maakt mij in ieder geval zeer gelukkig en trots om deze organisatie te mogen leiden en ten dienste te staan van onze doelen.

Een ontzettend dankbare President,

Prof. Dr. Phillip Blondeel